เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

365140
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1233
629
8706
350419
17101
13216
365140

Your IP: 34.239.148.127
2023-09-23 15:15
Attachments:
Download this file (มท+๐๘๐๔.๖-ว๕๕๔.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)[ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ ว ๕๕๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา กทม.๑๐๓๐๐]953 kB
Download this file (01001.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)[มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ]808 kB

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ

     1) มาตรการระยะเร่งด่วน

          1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น

               (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ

               (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง

          1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น

               (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล

               (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ

               (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

     2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1314

 

background131163 2

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 หมู่ที่ 18 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Email : 6410108@dla.go.th  โทรศัพท์.0-4221-9639,เบอร์แจ้งเหตุ 0-4229-0199  โทรสาร.0-4221-9639

Copyright © 2020. www.nongnakhamlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน) Line ID : jewelryitem