สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ที่ 18
ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-290215
โทรสาร : 042-290215
อีเมล์ : saraban@nongnakhamlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.nongnakhamlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P07 01นางพิกุล คำภูนอก
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

P07 01ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

P07 01น.ส.เจษฏา ไพละออ
ครูผู้ดูแลเด็ก

P07 01น.ส.วราภรณ์ ทิพวัจนา
ครูผู้ดูแลเด็ก

P07 01นางเต็มใจ พาพักดี
ครูผู้ดูแลเด็ก

P07 01นางละมัย รัตนพร
ครูผู้ดูแลเด็ก

P07 01น.ส.จำนอง เพียสา
ครูผู้ดูแลเด็ก

P07 01น.ส.ศิริญญา ศรีสอนดี
ครูผู้ดูแลเด็ก

P07 01น.ส.สุนันทรา นามอาษา
ครูผู้ดูแลเด็ก

P07 01น.ส.ลัดดา พรมยาลี
ครูผู้ดูแลเด็ก

P07 01น.ส.ปภาดา พิสุทธิ์เดชา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (คุณวุฒิ)

P07 01น.ส.นิตยา โคตรชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คุณวุฒิ)

P07 01น.ส.ชนิดา เมืองสูง
คนงาน (ปฏิบัติงานธุรการ)

P07 01น.ส.กรกนก นามอาษา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก(คุณวุฒิ)

P07 01น.ส.ราตรี มุกดาม่วง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

P07 01น.ส.พรมพร พลรักษา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

P07 01นางรสสุคนธ์ โนนทัน
ผู้ดูแลเด็ก

P07 01น.ส.วรรณิดา บุตรดา
ผู้ดูแลเด็ก

P07 01น.ส.บุญจันทร์ คนซื่อ
ผู้ดูแลเด็ก

P07 01น.ส.วรารัตน์ คำแปง
ผู้ดูแลเด็ก

P07 01น.ส.กชพร พวงกัญญา
ผู้ดูแลเด็ก

P07 01น.ส.พรรณพฤกษา สนิทท้าว
ผู้ดูแลเด็ก

P07 01นางพรวิภา ประกิระสา
ผู้ดูแลเด็ก

P07 01น.ส.ธิดาทิพย์ มูลพิทักษ์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

P07 01น.ส.สุภัสตรา พาภักดี
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

P07 01น.ส.สวัญญา คำแปง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก